مدیر مطالعات

نام: امیر منصور

نام خانوادگی: حاجی نجف