مدیر نظارت

نام: نادر

نام خانوادگی: باغبان پور

 
شرح وظايف مديريت نظارت

امور شغلي نظارت بطور كلي مشتمل بر سركشي به پروژه هايي كه توسط مدير نظارت ابلاغ مي شود مي باشد كه مي بايست در تمامي مراحل از تحويل زمين تا تحويل موقت در محل پروژه حاضر بوده و با صدور دستوركار مناسب و انجام هماهنگي با ساير عوامل مرتبط با پروژه ( سازمان هاي مربوطه ، شهرداري مناطق و .. ) ترتيبات اجراي پروژه را فراهم آورد .
 تهيه صورتجلسات انجام كار ،هماهنگي انجام آزمايشات مكانيك خاك ، هماهنگي انجام امور نقشه برداري پروژه ، بررسي صورت وضعيت هاي موقت و قطعي ، اظهار نظر در خصوص نيازهاي تكميلي پروژه ، پي گيري و هماهنگي انجام اصلاحات نقشه و مشخصات فني در صورت نياز حين اجراي پروژه ، اظهار نظر راجع به ابلاغ 25% كارهاي اضافي ، بررسي و تاييد لزوم انعقاد قرارداد متمم ، كنترل پيشرفت فيزيكي و ريالي و ارائه گزارشات لازم ، حضور در جلسات مشترك راجع به ادعاي فني و مالي پيمانكار و اعلام نظر در اين موارد ، اعلام نظر راجع به قيمتهاي جديد به كارفرما و حضور در جلسات مربوط به آن ، بررسي تقاضاي تعليق و تحويل موقت و قطعي پروژه ، گزارش تاخيرات يا تعطيلي هاي غير مجاز پروژه و … ، از ديگر وظايف امور نظارت مي باشد .