اقدامات و دستاوردها

1- احداث پل روگذر علوي 
2- احداث پل نهم

پل نهم


3- احداث پل روگذر ولايت
4- احداث پل روگذر مسير پل هشتم
5- احداث پل های رو گذر بلوار مدرس
6- احداث بلوار ساحلی پل سوم-پارك شهروند تا بلوار پاسداران
7- پارك ساحلی شرق رودخانه كارون بين پل سوم تا هفتم
8- احداث باند كندرو ورودی اهواز ماهشهر
9- پروژه پارك بزرگ نفت
10- پروژه ديوار كوبی ساحل رودخانه كارون
11- پروژه کمربند سبز غرب اهواز
 

کمربند سبز غرب اهواز