نمودار سازمانی معاونت فنی و عمرانی

 
شرح وظایف معاونت فنی و عمرانی
۱. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فنی و عمرانی.
۲. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت معاونت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
۳. بررسی اسناد بالادستی ( اعم از برنامه های میان مدت و بلند مدت) با توجه به نیازهای فعلی و آتی شهر در حوزه توسعه عمرانی و تهیه طرح های اجرایی برای رفع نیازهای فوق با رعایت ضوابط مربوطه.
۴. نظارت کلي و ايجاد هماهنگي در امور مربوط به اجراي طرحهاي عمراني اعم از برنامه هاي جاري شهرداري يا طرحهاي عمراني خاص و زيربنايي.
۵. کنترل در جهت اجرای پروژه های عمرانی شهرداری باکیفیت مطلوب با لحاظ بهینه سازی هزینه ها و کاهش زمان اجرای پروژه ها.
۶. اجراي مهندسي ارزش در خصوص طرح‌ها و پروژه هاي موردنیاز.
۷. انجام مطالعات و تهیه نقشه های پروژه ها.
۸. نظارت بر توانسنجی پیمانکاران و برگزاری مناقصات .
۹. برنامه‌ریزی و تهيه و تدوين ضوابط امور عمراني و ابلاغ به مناطق.
۱۰. استقرار نظام بهینه نگهداری و تعمیرات ابنیه و تأسیسات شهری.
۱۱. تدوین و اجرای ساز وکارهای وحدت رویه در انجام امور عمرانی.
۱۲. برنامه‌ریزی جهت تأمین اعتبار پروژه ها و اجرای بهنگام تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار.
۱۳. راهبری، هدایت و نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمان‌های وابسته.
۱۴. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۱۵. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
۱۶. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۱۷. برنامه‌ریزی و نظارت جهت تأمین اعتبار پروژه ها و اجرای بهنگام تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار.
۱۸. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.
 
شرح وظایف اداره کل فنی و مهندسی
۱. تهیه طرح های فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر با رعایت برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری.
۲. همکاری در تهیه و کنترل طرح های مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها و برآورد هزینه های مربوطه .
۳. کنترل دارا بودن تأییدیه کمیته بررسی تصویب طرحهای ارسالی از سوی کلیه مناطق ، سازمانها، مشاورین مرتبط با گروه مطالعات ، امور تهیه و تنظیم برآورد.
۴. بازدید از موقعیت مورد نظر جهت بررسی وضعیت آن جهت لحاظ نمودن و اندازه گیری های مورد نیاز برای تهیه نقشه ها و برآورد.
۵. تهیه و تنظیم جزئیات اجرایی و برآورد منطبق با نقشه‏ها و جزئیات اجرایی پروژه هاي عمرانی فرا منطقه ای که تهیه آن برعهده حوزه معاونت فنی و عمرانی گذاشته شده است.
۶. تهیه نقشه هاي پروفيل هاي طولي و عرضي معابر پروژه هاي فرا منطقه ای که تهیه آن برعهده حوزه معاونت فنی و عمرانی گذاشته شده است.
۷. استعلام نرخ روز نیروی انسانی ، ماشین آلات و مصالح مورد استفاده جهت تعیین آیتم‌های ستاره دار و نرخ روز عملیات در برآوردهای تهیه شده براساس فهرست بها سازمان مدیریت جهت استفاده در کمیسیون های مناقصات.
۸. کنترل مبلغ ریالی پروژه درخواستی در بودجه عمرانی مصوب شهرداری اهواز براساس بودجه سال جاری، لیست عملکرد قراردادهای سالهای گذشته منتقل شده به سال جاری، مناقصات و قراردادهای سال جاری.
۹. بررسی و کنترل زمانبندی مربوط به هر یک از پروژه های عمرانی و در صورت لزوم، مشارکت در تنظیم برنامه های اصلاحی و به روز نمودن برنامه پروژه ها.
۱۰. بررسی و کنترل مستمر روند پروژه و ویژگی های قراردادی آن از نظر مدت پیمان (تاریخ شروع و خاتمه پیمان)، سقف ريالی پیمان، ثبت تحولات پروژه در فرمت های تعیین شده و اعلام به موقع هشدارها ویادآوری به موقع موارد مهم پروژه به ناظرین و مدیر پروژه ها و مدیریت ارشد.
۱۱. بررسي و كنترل برنامه زمان‌بندی اوليه مربوط به هر يك از پروژه‌هاي عمراني در دست اجرا و در صورت لزوم، مشاركت در تنظيم برنامه‌هاي اصلاحي و به‌روز نمودن برنامه پروژه‌ها.
۱۲. تعيين درصد وزن فعالیت‌ها در برنامه‌های زمان‌بندی پروژه ها.
۱۳. پیاده‌سازی مديريت منابع مالي و انساني مورد نياز در پروژه ها.
۱۴. نظارت و پیگیری وضعیت پروژه‌هاي در دست اجرا به‌ منظور تبادل آمار و اطلاعات مربوط به چگونگي پيشرفت كار و عمليات اجرايي و پيگيري انجام اصلاحات لازم در برنامه زمان‌بندی پيشرفت كار پروژه‌ها.
۱۵. تهيه و تنظيم گزارش تحليلي و اعلام پيشرفت فيزيكي و ريالي پروژه‌هاي در دست اجرا.
۱۶. اعلام وضعيت عقب‌ماندگي و انحراف پروژه‌ها نسبت به برنامه اوليه ضميمه به پيمان، علل و ميزان عقب‌ماندگي پروژه.
۱۷. بررسی و تأیید برآوردهای انجام شده توسط مناطق و سازمان ها در حوزه فعالیت فنی و عمرانی.
۱۸. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۱۹. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
۲۰. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۲۱. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۲۲. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
۲۳. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.
 
شرح وظایف اداره کل مطالعات و مشاوران

۱. بررسی و کنترل نقشه ها و جزئیات معماری ابنیه طراحی شده توسط مشاوران اخذ شده جهت پروژه‌ها.
۲. بررسی و کنترل نقشه ها و محاسبات تاسیسات برقی ، مکانیکی، آبیاری ، فضای سبز، مبلمان پارکی ، سازه ابنیه و انجام شده توسط مشاوران اخذ شده جهت پروژه ها.
۳. بررسی و کنترل طرحهای مسیر و راه تهیه شده توسط مشاوران اخذ شده جهت پروژه ها.
۴. بررسی و کنترل مطالعات ژئوتکنیک انجام شده توسط مشاور ژئو تکنیک اخذ شده جهت پروژه ها.
۵. طراحی نقشه های تاسیسات برقی، مکانیکی و آبیاری برخی پروژه های خاص درون ستادی و تعریف شده در حوزه معاونت فنی و عمرانی یا مورد درخواست مناطق که مشاور جهت طراحی آنها اخذ نمی‌گردد.
۶. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۷. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
۸. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۹. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۱۰. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
۱۱. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.

 
شرح وظایف اداره کل نظارت و کنترل
۱. تهیه و ابلاغ بخشنامه‌های فني و مقررات جديد مرتبط با اجراي باکیفیت پروژه‌ها.
۲. پيگيري استقرار سیستم‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه.
۳. تهيه برنامه زمان‌بندی پروژه‌ها و نظارت آن‌ها بر اساس برنامه‌ها و ارائه گزارش به واحدهاي ذی‌ربط.
۴. ايجاد هماهنگي لازم بين مناطق و واحدهاي ذی‌ربط در خصوص اجرای پروژه ها.
۵. نظارت بر عملكرد اجرايي معاونين عمراني مناطق.
۶. نظارت بر حفظ و رعايت نكات ايمني در پروژه‌های عمراني.
۷. نظارت بر عملكرد پيمانكاران در حين اجراي پروژه‌ها با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فني داده‌شده.
۸. نظارت بر نقشه‌برداری پروژه هاي عمراني.
۹. نظارت جهت اجرای به هنگام پروژه ها.
۱۰. نظارت بر اجرای دقیق آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العمل های مربوطه.
۱۱. نظارت و کنترل روند آزمایش کمیت و کنترل کیفیت مصالح مصرفی در ساخت و تولید آسفالت از معدن تا کارخانه در پروژه ها.
۱۲. نظارت بر اجرای طرح های امانی و عمرانی.
۱۳. نظارت بر عملکرد عایق های صوتی و حرارتی در ساختمان ها و تاسیسات.
۱۴. نظارت بر حسن اجرای مقررات ملی ساختمان در سازه های فنی و تاسیسات الکتریکی و الکترونیکی در هنگام اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات.
۱۵. مشارکت در تهيه طرح‌های فني و اجرايي پروژه‌های موردنیاز شهرداری اعم از ساختماني، زيرسازي، خیابان‌سازی و پیاده‌روسازی و مرمت و تعمير مستحدثات و ... و منعکس نمودن خطاهای طراحی قبلی در پروژه‌ها جهت اصلاح.
۱۶. تحويل زمين به پيمانكار و انجام مقدمات شروع كار.
۱۷. كنترل كيفيت اجراي پروژه‌های عمراني.
۱۸. بررسي تأخیرهای پیش‌آمده در روند اجراي پروژه و دلايل آن و ميزان مجاز و غیرمجاز آن.
۱۹. بررسی و تایید کارکرد صورت وضعیت های پروژه های مناطق و سازمانها در حوزه فعالیت معاونت فنی و عمرانی.
۲۰. پیگیری برای رفع معایب تقاطع های غیر همسطح ، ابنیه و تأسیسات و دسته بندی و اولویت بندی اطلاعات جمع آوری شده و اجرای رفع عیوب بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده.
۲۱. بررسی و بکارگیری رویکرد ها و روشهای نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیتها و عملکردها.
۲۲. ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی ، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف.
۲۳. بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیتها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط.
۲۴. اجرای دقیق قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت.
۲۵. اجرای برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های برنامه های فوق.
۲۶. انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.