مدیر امور فنی

نام: عنایت الله

نام خانوادگی: ناجی