مدیر کل فنی و مهندسی

نام: سید آیت

نام خانوادگی: میرسالاری

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد عمران

سوابق اجرایی:

 • معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۳ شهرداری اهواز
 • مدیر سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی منطقه ۳ شهرداری اهوا ز
 • دبیر کمیته فنی منطقه ۳ شهرداری اهواز
 • مدیرفنی سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز
 • معاون طرح و توسعه و مطالعات شهری سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اهواز
 • معاون فنی و اجرایی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهوا ز
 • مأمور فنی سازمان پارکها در مناقصات و مزایدات
 • عضو کمیته انتصابات شهرداری
 • عضو کمیته منابع انسانی شهرداری
 • مدیرکل بازرسی شهرداری اهواز

سوابق تحقیقاتی و پژوهشی :

 • تحلیلی بر اهمیت استقرار معماری منظر در پروژه های عمرانی با رویکرد مدیریت شهری (دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران).
 • مطالعه طرح شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی با رویکرد زیست محیطی (تحقیق موردی : ناحیه اول حوزه غرب اهواز 9ZoneNO . ) (دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران).
 • بررسی تأثیر مبلمان شهری بر رفتار شهروندی با رویکرد مدیریت شهری (تحقیق موردی : کوی زیتون کارمندی شهرستان اهواز) ( دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران).
 • تعیین نوع خوردگی و رسوبات لوله های آبرسانی شوشتر (اولین همایش ملی آب، انسان، زمین)
 • بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری تأسیسات آبرسانی و شبکه توزیع آب ش رب شهر شوشتر (دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران).
 • بررسی میزان فلزات سنگین و میکرو اورگانیسم ها در خوردگی و رسوبگذاری آب شرب شهر شوشتر (دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران).
 • تألیف کتاب با عنوان : بررسی پتانسیل خوردگی، رسوب گذاری در تأسیسات آبرسانی

گواهینامه های کارگاه و دوره های آموزشی ضمن خدمت :

 • سمینار آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها.
 • قوانین و آیین نامه های مرتبط با محیط زیست و مدیریت پسماند.
 • سیمای شهری و اشکالات فنی در پروژه های عمرانی شهری.
 • ساخت و مستندسازی 2000 ؛ 9001 ISO
 • کارکردهای سیستم مدیریت کیفیت.
 • مراحل اجرای رنگهای ترافیکی.
 • روش های آزمایشگاهی شناسایی و آنالیز رنگهای ترافیکی.
 • آزمونهای اختصاصی کنترل کمی و کیفی رنگهای ترافیکی.
 • اصول بازرسی پروژه های عمرانی.
 • کارور AUTO CAD .
 • حمل و نقل نوین در شهرها.

سوابق تدریس :

 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی – گروه عمران.
 • تدریس در دانشگاههای علمی کاربردی استان – گروه عمران و معماری.
 
سید آیت میرسالاری