مدیر مطالعات

نام: امیر منصور

نام خانوادگی: حاجی نجف

متولد: ۱۳۴۳

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی برنامه ریزی شهری
  • کارشناس ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی  گرایش ارزیابی آمایش سرزمین

 سوابق اجرایی :

  • مسئول واحد ترافیک حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز از سال ۷۲ تا ۷۴
  • مدیر اداره مهندسی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز ازسال ۷۵ تا ۷۹
  • معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۳ اهواز از سال ۷۹ تا ۸۰
  • معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ اهواز از سال ۸۰ تا ۸۲
  • معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۷ اهواز از سال ۸۲ تا ۸۵
  • مدیر مطالعات و طراحی معاونت فنی شهرداری اهواز ازسال ۹۲ تاکنون
  • کارشناس رسمی دادگستری در رشته برنامه ریزی شهری از سال ۸۹
  • عضو کمیسون کارشناسی سرمایه گذاری شهرداری اهواز
 
امیر منصور حاجی نجف

مدیر