مدیر مطالعات

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: رضوانی

متولد: ۱۳۶۱

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس برق
  • ارشد مهندسی مکانیک ( انرژی)

 سوابق اجرایی :

  • رئیس گروه برق و تاسیسات معاونت فنی و عمرانی
  • رئیس اداره تاسیسات و فضای سبز معاونت فنی و عمرانی
  • رئیس اداره تعمیرات و نگهداری معاونت فنی و عمرانی
  • مجری پروژه محرومیت زدایی شهرداری اهواز ۱۳۹۹
  • سرپرست اداره کل مطالعات، طراحی و امور مشاوران
 
محمدحسین رضوانی

مدیر