معرفي معاون فني و عمراني

نام: پرویز

نام خانوادگي: حسینی

متولد : 1351 – اهواز

سوابق تحصیلی:

 • دانشجوي دكتراي مهندسي زلزله در دانشگاه اصفهان ( در مرحله دفاع از رساله ) - موضوع رساله : بررسي آسيب پذيري ساختمان هاي شهري در برابر زلزله (مطالعه موردي شهر اهواز )
 • كارشناسي ارشد : مهندسي و مديريت ساخت در دانشگاه علوم وتحقيقات خوزستان - موضوع پايان نامه : مقايسه شرايط عمومي پيمان سه عاملي ايران با شرايط عمومي قرمز فيديك بين الملل
 • كارشناسي: مهندسي عمران- عمران- دانشگاه شهيد چمران اهواز- 1374

سوابق اجرايي:

 • معاون فني و اجرايي شركت نصرميثاق اهواز ( ارديبهشت 97 تا بهمن 1400 )
 • عضوهيات مديره شركت نصرميثاق اهواز (از شهريور 1396 تا آبان ماه 1400 )
 • مديرعامل و رئيس هيات مديره شركت مهندسين مشاور بهساز ابنيه دز( 94 تا 96)
 • مشاور مديرعامل سازمان خدمات طراحي در امور فني (سال 94 تا 1400 )
 • مشاور مديرعامل شركت راصدصنعت توسعه نيشكر در امور پروژههاي عمراني ( سالهاي 92 تا 94)
 • مديركل دفتر فني استانداري خوزستان (  سالهای 90 تا  92 )
 • عضو هيات مديره سازمان قطار شهري اهواز ( سالهاي 90 تا 92 )
 • عضو هيات مديره شركت سرمايه گذاري پاداد ( سالهاي 89 تا 98)
 • رييس هيات مديره شركت افتخار خوزستان ( سالهاي 95 تا 98)
 • عضو شوراي سازمان زيباسازي شهر اهواز ( سالهاي 90 تا 92)
 • عضو شوراي سازمان عمران ساحل كارون ( سالهاي 90 تا 92 )
 • نماينده قائم مقام شوراي شهر(استاندار)در كميسيون معاملات شهرداري اهواز ( سالهاي 90 تا 92)
 • عضو كميسيون ماده صد شهرداري اهواز ( سالهای 90 تا 92 )
 • مدير پيمان و رسيدگي شركت توسعه نيشكروصنايع جانبي ( سالهاي 80 تا 90)
 • ناظر عاليه ستاد مشترك سپاه در جنوب غرب ( استانهاي خوزستان و لرستان )( سالهاي82 تا86)
 • معاون فني دفتر طرحهاي عمراني ناجا دراستان خوزستان ( سال 79 )
 • مسئول كميته فني انجمن خيرين مسكن ساز استان خوزستان (سالهاي 87 تا  89 )
 • مدير دفتر فني و مهندسي شركت بقعه ( سالهاي 77 تا 79)
 • مدير پروژه و رييس كارگاه احداث خط آبرساني لالي( منطقه محروم - سالهاي (76 تا 77)
 
پرویز حسینی