اعتبار پروژه های عمرانی

پروژه های مصوب در قالب اعتبارات عمرانی/استانی سال 1390

ردیف نام پروژه اعتبار مصوب(میلیون ریال)
1 هوشمند سازی ترافیک 10،000
2 تکمیل پل هشتم اهواز 1،5000
3 تکمیل پل ولایت 15،000
4 بهسازی مناطق محروم 24،035
5 بهسازی پیاده روهای معابر اصلی 7،500
6 بهسازی پیاده روهای خیابان طالقانی 10،000
7 احداث پارک بانوان  5،000
 8 بهسازی و محوطه‏سازی پارک جزیره  5،000 
 9  بازسازی دیوار بیمارستان رازی 2،000 
 10  بهسازی میدان نخل  5،000
 11  عملیات آسفالت معابر زیرسازی شده و بهسازی آسفالتهای فرسوده 12،000 

 12

 ایمن سازی نقاط حادثه‏خیز در سطح شهر 3،000 
 13  احداث پل عابر پیاده مکانیزه جاده ساحلی غربی (روبروی خیابان 13 کیانپارس) 5،000